Szanowni Przedsiębiorcy,

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, jako dobrowolny i długoterminowy system oszczędzania emerytalnego dla osób zatrudnionych. W rozumieniu ustawy będą to osoby, w imieniu których podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK.

Nowa regulacja ma wejść w życie 1 października 2018 r.

PPK to propozycja nowego, powszechnego mechanizmu gromadzenia środków na emeryturę, w ramach którego na przyszłe świadczenia mieliby składać się zarówno pracownicy i pracodawcy.

Po świadczeniach z ZUS i dobrowolnym oszczędzaniu w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) czy Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), PPK będą stanowiły kolejny filar systemu emerytalnego.

Dołączenie do sytemu będzie dobrowolne, przy czym uczestnik będzie mógł zrezygnować z PPK składając pisemną deklarację pracodawcy. Mimo to w projekcie przewidziano mechanizm ponownego automatycznego odprowadzania składek za uczestnika, który będzie następował co dwa lata od złożenia deklaracji o rezygnacji. Zakład pracy będzie musiał jednak poinformować pracownika o ponownym przystąpieniu do systemu do ostatniego dnia lutego.

Najważniejsze założenia ustawy to m.in.:

– prywatność środków zgromadzonych w PPK,

– obniżenie składki, którą na program mają odprowadzać najmniej zarabiający pracownicy (propozycja, aby składka dla osób zarabiających poniżej pensji minimalnej – obecnie 2,1 tys. złotych, wynosiła 0,5 % bez utraty dopłat po stronie pracodawcy i państwa),

– ponowny zapis co 4 lata, z możliwością rezygnacji z udziału w PPK,

– nie zmieniające się składki odprowadzane przez pracodawcę,

– każdy przyszły emeryt będzie mógł liczyć na dopłatę roczną od państwa w kwocie 240 zł oraz jednorazową opłatę powitalną w kwocie 250 zł,

– brak odpowiedzialności karnej dla pracodawców zniechęcających do zapisania się w PPK,

– obniżone obowiązki administracyjne dla pracodawców,

– doprecyzowane zasady inwestowania pieniędzy zgromadzonych w programie,

– instytucjami obsługującym PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), PTE oraz zakłady ubezpieczeń,

– wyższe wymagania bezpieczeństwa dla instytucji finansowych – min. poziom kapitałów własnych to 25 mln zł.

Zgodnie z założeniami projektu, łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) może wynieść łącznie 3,5 proc., a maksymalnie 8 proc. Składki odprowadzane przez pracownika rozliczane będą z wynagrodzenia brutto.

Jednocześnie, w zależności od okresu do momentu przejścia na emeryturę, różny będzie poziom środków znajdujących się w posiadaniu uczestnika programu, które będą mogły być inwestowane w akcje.

Obowiązek wprowadzenia PPK dla poszczególnych podmiotów zatrudniających będzie wdrażany w następujących okresach:

– powyżej 250 pracowników – od 01.01.2019 r.,

– od 50 – 249 pracowników – od 01.07.2019 r.,

– od 20 – 49 pracowników – od 01.01.2020 r.,

– od 1 – 19 pracowników – od 01.07.2020 r.

PPK będzie miał charakter powszechny z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wg propozycji Rządowej, wypłata środków następowałaby po ukończeniu 60 roku życia na wniosek zainteresowanego. Możliwe są dwie opcje: wypłata 25 proc. środków jednorazowo, a kolejne 75 proc. w 120 ratach (przez 10 lat), lub całość środków wypłacana w 120 ratach.

Obecnie projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych został skierowany do konsultacji.