W poniedziałek 26.03. br. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach odbyła się inauguracja realizacji projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”.
Program, który Miasto Suwałki realizuje w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr jest skierowany do trzech szkół zawodowych w Suwałkach: Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego i Zespołu Szkół Technicznych oraz Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Projekt będzie realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość projektu to 4.902.789,89 zł.
Planowany okres realizacji projektu: 1.01.2018 r. – 31.12.2020 r.
W ramach projektu przewidzianych jest wiele działań, m.in.: szereg kursów, szkoleń i staży zawodowych u pracodawców dla uczniów i nauczycieli, powstanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, studia podyplomowe i kursy językowe dla nauczycieli, kursy przygotowawcze i zajęcia na uczelniach wyższych, ale też opracowanie nowych programów nauczania, stypendia i wyjazdy edukacyjne dla uczniów, wyposażenie i doposażenie pracowni.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej serwisu Urzędu Miasta Suwałk pod adresem: https://um.suwalki.pl/stawiaja-na-ksztalcenie-zawodowe/.