Szanowni Przedsiębiorcy,

W dniu 31.05.2019 r. w sali konferencyjnej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1, odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo – Gospodarczej w Suwałkach.
W porządku obrad posiedzenia omawiano szereg dokumentów w ramach prowadzonej działalności statutowej Izby za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
Stan Członków IPG na koniec 2018 r. przedstawiała się następująco: zrzeszonych 87 podmiotów, struktura zrzeszonych podmiotów w IPG wg. wielkości przychodu rocznego to: do 1 mln zł – 39 %, od 1-5 mln zł – 21 % i powyżej 5 mln zł – 27 %.
Główni partnerzy prowadzący współpracę z Izbą to: Samorząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Prezydent Miasta Suwałk, Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Suwałkach, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Agencja Rozwoju Regionalnego ARES w Suwałkach, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach oraz inne jednostki z otoczenia biznesu przy realizowaniu różnych inicjatywach związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości.
Przedstawiciele IPG reprezentujący Izbę i działający na rzecz wspierania przedsiębiorczości są członkami w różnych komisjach i zespołach problemowych. Do nich należą:
 Bogdan Sadowski – Członek i Zastępca Dariusz Górski – Rada Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego w Białymstoku (od 06.03.2019 r. Henryk Owsiejew),
 Adam Galas – Członek i Zastępca Dariusz Górski – Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 Stefan Dojnikowski – Członek i Zastępca Dariusz Górski – Podlaskie Forum Gospodarcze w Białymstoku,
 Bogdan Sadowski – Członek i Stały Zastępca Dariusz Górski – Podlaskie Forum Terytorialne w Białymstoku przy Zarządzie Województwa Podlaskiego,
 Mirosław Szyszko – Przewodniczący, Bogdan Sadowski, Henryk Owsiejew, Andrzej Lewkowicz, Adam Galas, Arkadiusz Lenkowski, Walerian Drażba, Robert Ożarowski, Bronisław Woźnialis, Piotr Kowalewski, Adam Ołów – Członkowie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk, od 28.12.2018 r. nowy skład: Bogdan Sadowski – Przewodniczący, Dariusz Bogdan, Ireneusz Butkiewicz, Bogdan Dojnikowski, Andrzej Lewkowicz, Monika Lipińska, Adam Ołów, Henryk Owsiejew, Jacek Ułanowicz, Marta Wiszniewska, Bronisław Woźnialis,
 Bogdan Sadowski i Tadeusz Niedźwiecki – Członkowie gr. sterującej przygotowanie „Zintegrowanego programu rewitalizacji miasta Suwałki na lata 2014-2020”,
 Mirosław Szyszko – Członek zespołu ds. kształcenia zawodowego i ustawicznego przy tworzeniu Strategii Oświaty Miasta Suwałk do 2020 r.,
 Dariusz Górski – Członek zespołu ds. monitoringu i oceny wdrażania działań z Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020,
 Stefan Dojnikowski – Członek komisji II edycji konkursu „bizneSÓWKI” przy Prezydencie Miasta Suwałk
Izba prowadziła szereg działań na rzecz przedsiębiorców, w tym:
– utworzenie spośród Członków Izby zespołów roboczych w branżach: handlowej, usługowej, produkcyjnej, turystyczno-gastronomicznej, budownictwa, transportowej, meblarsko-drzewnej; powołanie zespołu negocjacyjnego w ramach Grupy zakupowej zrzeszającej podmioty, które dokonują zakupu za pośrednictwem jednego upoważnionego podmiotu, w celu osiągnięcia silniejszej pozycji w negocjacjach z dostawcami oraz uzyskania lepszych warunków handlowych; udział IPG jako Partnera w realizacji projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020; udział Izby jako partnera wspierającego cykl corocznych warsztatów „Akademia przedsiębiorcy” organizowanych przez Bank Zachodni WBK; współorganizacja wielu wydarzeń biznesowych, w szczególności: warsztatów praktycznych dla przedsiębiorców w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych, spotkania organizowanego przez Instytut Innowacyjności Polska dot. budowy trasy kolejowej Rail Baltica, wspólnego posiedzenia w Suwałkach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku i Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego, III Forum Biznesowego Pogranicza „Metal Industry Design”, XIX Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego, VIII Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji “AKADEMIA 2012” w Suwałkach; promowanie 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy ustanowionym przez Sejm RP,
– promocyjne i informacyjne: udział w szkoleniach w zakresie możliwości finansowania szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Pracowniczych Planach Kapitałowych, dofinansowania z ZUS projektów poprawiających warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; współpraca z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku i udzielone wsparcie przy organizacji wielu działań i inicjatyw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości; zgłoszenie kandydatur do Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk – „Włócznia Jaćwingów” (7 wniosków); promowanie poprzez stronę Internetową działań IPG; publikowane artykuły w czasopiśmie „Magazyn Przedsiębiorcy” wydanym przez Izbę i gazetce „Podlaskie Wiadomości Gospodarcze” wydawanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku; przekazywane pocztą elektroniczną wiadomości o zmianach w przepisach prawnych, działaniach, produktach i usługach, wykonywanych i oferowanych dla członków Izby; promocja w internetowych bazach przedsiębiorców: internetowej bazie współpracy na www.podlaskieotwarte.pl/index.php, newsletterze z aktualnymi wydarzeniami i ogłoszeniami wydawanymi przez samorząd województwa, bazie ośrodków innowacji i przedsiębiorczości jako Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy w ramach Centrum Wsparcia Przedsiębiorców przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie oraz bazie przedsiębiorców prowadzonej przez Urząd Miasta w Suwałkach.
Jednym z ważniejszych punktów Walnego Zgromadzenia było podjęcie wymaganych prawem i Statutem Izby uchwał, w tym m.in. zatwierdzono: sprawozdanie z działalności Rady Izby, sprawozdanie finansowe Izby, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego, udzielono absolutorium: Członkom Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Dokonano również wyboru na kolejną II kadencję 2019-2023 Członków organów stanowiących Izby, tj.:
1) do Rady Izby w składzie: Stefan Dojnikowski, Andrzej Lewkowicz, Tadeusz Niedźwiecki, Henryk Owsiejew, Izabela Piasecka, Paweł Przełomski, Bogdan Sadowski, Mirosław Szyszko, Cezary Taraszkiewicz, Marta Wiszniewska, Dariusz Żakiewicz.
Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Izby ukonstytuowała się wybierając spośród siebie Prezydium Izby w składzie: Przewodniczący Rady – Bogdan Sadowski, Wiceprzewodniczący Rady – Mirosław Szyszko i Izabela Piasecka, Sekretarz Rady – Stefan Dojnikowski.
2) do Komisji Rewizyjnej w składzie: Izabela Chalecka, Grzegorz Goliczewski i Dariusz Marian Jakubowski.
Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się wybierając spośród siebie: Przewodniczącą – Izabelę Chalecką, Wiceprzewodniczącego – Grzegorza Goliczewskiego i Sekretarza – Dariusza Mariana Jakubowskiego.
3) do Sądu Koleżeńskiego w składzie: Paweł Bogdanowicz, Jan Szmidt i Katarzyna Ząbkiewicz.
Na swoim pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński ukonstytuował się wybierając spośród siebie: Prezesa – Jana Szmidt, Wiceprezesa – Katarzynę Ząbkiewicz i Sekretarza – Pawła Bogdanowicza.