Szanowni Przedsiębiorcy,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wymagań zawartych w pakiecie wsparcia przez suwalski samorząd, w tym wymaganych dokumentów, poniżej zamieszczamy krótkie wyjaśnienie potwierdzające zasadność ich stosowania z tytułu obowiązujących wymogów prawnych związanych z udzielaniem wsparcia publicznego jaką jest pomoc de minimis.

Pogorszenie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 nakłada na podmioty udzielające pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) o konieczności stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej (w tym również pomocy de minimis). 

W tym zakresie zarówno definicja pomocy publicznej wynikająca z art. 107 ust. 1 TFUE, jak i wszystkie procedury udzielania pomocy przewidziane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (konieczność przedkładania informacji przez podmioty ubiegające się o pomoc, wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis, obowiązki sprawozdawcze) pozostają bez zmian.

Pomoc, która została wprowadzona przez ustawę antykryzysową została zakwalifikowana jako pomoc mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, która jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, czego w dotychczasowej praktyce związanej z udzielaniem pomocy publicznej w Polsce de facto nie było.

Ponadto ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwana tarczą antykryzysową 2.0, w art. 15 zzzh wskazała, że ulgi udzielone na podstawie ordynacji podatkowej stanowią „pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

W wyniku powyższego wiele samorządów, w tym też i suwalski, przygotował „Pakiet Wsparcia dla Przedsiębiorców”. Dzięki propozycjom, które znalazły się w Pakiecie, przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia lub rozłożenia na raty płatności na rzecz Miasta Suwałki i niektórych suwalskich spółek komunalnych.

Wprowadzone przepisy umożliwiają samorządowi udzielanie dodatkowej pomocy publicznej m.in. w formie zwolnień podatkowych oraz ulg w spłacie należności podatkowych lub cywilnoprawnych, w szerszym niż dotychczas zakresie. 

Podatnik (przedsiębiorca) ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/ niepodatkowych należności na podstawie art. 67 b § 1 pkt 2/art. 64 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, który stanowi o udzieleniu pomocy publicznej, jest zobowiązany wypełnić i przedłożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm.), i ponadto przedstawić:

– sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych / inne dokumenty (np. bilans, rachunek zysków i strat) sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości / kserokopie zeznań podatkowych za ostatnie 3 lata,

– kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis / oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat / oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.

Nie przedłożenie powyższych załączników potwierdzających okoliczności podnoszone w uzasadnieniu spowoduje rozpatrzenie sprawy na podstawie materiału dowodowego zebranego przez organ podatkowy we własnym zakresie i może pozostawić sprawę bez rozpatrzenia.

Dodatkowo na stronie internetowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_292-umorzenie-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek dostępny jest serwis informacyjno – usługowy dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowego wsparcia.