W dniu 21.03.2018 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach odbyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku i Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego, które otworzył Henryk Owsiejew Przewodniczący Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości.
Główne tematy spotkania dotyczyły najważniejszych obszarów działalności regionu: służby zdrowia, oświaty i gospodarki.
Z powodu braku przedstawicieli strony rządowej, ale i wątpliwości głównie przedstawicieli strony samorządowej, członkowie WRDS nie przyjęli stanowiska w formie zaproponowanej przez podlaską Solidarność w sprawie podjęcia prac nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli.
Szeroką dyskusję prowadzono również w temacie służby zdrowia, w wyniku której powołano merytoryczny zespół problemowy ds. ochrony zdrowia, który będzie wspierał WRDS w pracach nad kształtowaniem i zmianą podlaskiej służby zdrowia.
O sytuacji w podlaskiej służbie zdrowia wypowiedział się również Bogdan Dyjuk Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, który przedstawił problemy szpitala psychiatrycznego w Choroszczy będące również tematem rozmowy w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.
Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpienia Eugeniusza Formejstera z Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność dotyczącego wniosku do WRDS o podjęcie prac nad zmianą systemów wynagradzania nauczycieli oraz przyjęcia jednolitej koncepcji nowego systemu kształtowania wynagrodzeń.
W drugiej części posiedzenia obradowano nad stanem i perspektywami podlaskiej gospodarki, głównie w odniesieniu do subregionu suwalskiego, w tym kreowanie przedsiębiorczości w regionie, turystyki i wpływu organizacji pozarządowych na rozwój regionu.
W ramach programu spotkania swoje prezentacje mieli:
– Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk na temat stanu i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Suwałk,
– o wpływie instytucji otoczenia biznesu na rozwój regionu:
– Dariusz Bogdan Prezes Zarządu Parku Naukowo- Technologicznego Polska- Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. nt. wpływu parku na rozwój miasta;
– Leszek Dec Prezes Zarządu Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach nt. wpływu strefy na rozwój regionu;
– Monika Lipińska Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach o roli agencji w kreowaniu przedsiębiorczości w regionie;
– Cezary Cieślukowski Przewodniczący Stowarzyszenia Euroregion NIEMEN o wpływie organizacji pozarządowych na rozwój regionu na przykładzie Stowarzyszenia NIEMEN.
W programie odbyły się również wystąpienia:
– Jerzego Leszczyńskiego Marszałka Województwa Podlaskiego o udziale przedsiębiorców i innych podmiotów w IV edycji (w 2017 r.) Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku .
– Bogdana Dyjuka Członka Zarządu Województwa Podlaskiego w zakresie wpływu Kanału Augustowskiego na rozwój turystyki transgranicznej;
– dr Wojciecha Winogrodzkiego, który przedstawił analizę eksportu woj. podlaskiego za 2017 r.