O nas

Misja i cele

Izba Przemysłowo – Gospodarcza w Suwałkach prowadzi swoją działalność w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych, jako organizacja samorządu gospodarczego o znaczeniu społecznym, nie nastawioną na zysk, realizującą misję związaną z kreowaniem lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego.

Jednym z głównych celów statutowych Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków przede wszystkim wobec, organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji, pogłębianie i wzmacnianie więzi gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, zachęcanie ich do podejmowania wspólnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń biznesowych, promowanie przedsiębiorców i dobrych praktyk biznesowych oraz wsparcie ich w prowadzonej działalności.

Uśmiechnięty biznesmen w średnim wieku

Podstawowe zadania Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach

dla których Izba została powołana

N

propagowanie i wspieranie nowoczesnych form działalności gospodarczej

N

udział w pracach organów państwowych, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo - opiniodawczych, dla tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej

N

kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w prowadzonej działalności gospodarczej przez Członków Izby

N

rozwijanie wzajemnej współpracy członków Izby

N

reprezentowanie i działanie na rzecz swoich członków wobec organów administracji samorządowej i rządowej, przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości

N

informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby, wydawanie, na wniosek zrzeszonych podmiotów, opinii i referencji dotyczących ich działalności

N

udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej

N

współtworzenie i współrealizowanie założeń lokalnej polityki gospodarczej oraz w obszarze życia społecznego

N

prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych

N

popularyzowanie rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami na drodze postępowania polubownego i arbitrażowego

N

organizowanie profesjonalnych szkoleń i doradztwa gospodarczego wspierającego działalność przedsiębiorców

N

prowadzenie innych form działalności zapewniających rozwój Izby